Arbogas historia

Våra första städer i Sverige har sina rötter i medeltiden och kan oftast inte spåras längre tillbaka än till 1000-talet. Mycket tyder på att Arboga tillhör en av våra allra första medvetet planerade städer.

Mälarområdets stadskulturer härstammar i allt väsentligt från 1200-talet. Vi vet att inslaget av tyska köpmän och bergsmän var stort i dessa städer och att städernas administration organiserades efter tyskt mönster med borgmästare, rådmän och gillen. Kanske var det tyska bergs- och handelsmän som med kungamaktens överinseende drev fram anläggandet av den handelsstation som fick namnet Arbughae (åbåge).

Arboga innerstad tillhör en av landets absolut äldsta och mest välbevarade stadskärnor.

Arboga anlades på 1200-talet som en utskeppningshamn för bergslagsjärnet. Allt vi idag känner pekar på att det rätvinkligt upplinjerade gatusystem som då lades ut, är samma gator som vi fortfarande vandrar på, 700 år senare. Den medeltida stadsplanens gatunät och fastighetsindelning samt det stora inslaget av bevarad trähusbebyggelse är av betydelse för det europeiska kulturarvet. På nationell nivå är stadskärnan klassad som riksintresse för kulturmiljövården.

Tack vare ett strategiskt läge och goda transportmöjligheter blev staden tidigt en viktig handelsplats. Arboga var Mälarens västligaste hamn och hit kom järnet från Bergslagen, vägdes på järnvåg och skeppades ut via Arbogaån.

Många har haft Arboga som mötesplats. Här byggde Franciskanerna sitt kloster, nuvarande Trefaldighetskyrkan, och här hölls flera stora riksmöten. Mest känt är det som kallas Sveriges första riksdag, 1435, då Engelbrekt valdes till rikshövitsman.

Arboga tillhör också den handfull svenska städer som i någon omfattning har kvar medeltidabebyggelse, och dessa byggnader utgör omistliga inslag för stadens medeltidskaraktär. Det går att urskilja olika epoker i städers utveckling, och det speciella med Arboga är att stora delar av bebyggelsen från tidigare epoker fått leva vidare. Den främsta orsaken till detta är att Arboga klarat sig från stora stadsbränder. Stadskärnan kan därför visa upp en mångfald och kontinuitet i bebyggelsen med inslag från samtliga avgörande epoker.

Under marknivå finns ett antal medeltida gråstens- och tegelkällare bevarade.

Genom Rådstuguprotokollen vet vi även att Nygatan som vid den tiden låg i stadens utkant, breddades norrut för at bli huvudled för den likaledes omlagda landsvägen mellan Stockholm och Göteborg.

Räntmästaregården

Dessa, de äldsta gårdarna, var från början små självförsörjande enheter. De hade egna odlingar utanför staden och egen djurhållning i uthusen samt byggnader för hantverk, handel och förråd.

Ett exempel på sådana gårdar är det Örströmska handelshuset på Nygatan (grosshandlaren Anders Örström) som idag inrymmer Arboga Museum. Ett annat exempel är Räntmästaregården eller Örströmska Gården (grosshandlaren Albert Örström) i hörnet Nygatan / Räntmästaregatan, som idag inrymmer Arboga Vandrarhem.

Vid järnvågen vid Järntorget tjänstgjorde en vågmästare och en räntmästare. Vågmästaren ansvarade för vägningen av järnet och räntmästaren för att skatter och avgifter betalades. Gården och vattugatan utanför har fått sina namn efter räntmästaren Börje Olsson (adlad Croneborg) som ägde fastigheten under årten 1665-1675. Han var under en period även räntmästare i Stockholm.

I dagens Arboga märks den spännande historien på många sätt. Ett exempel är stadsmiljön som är klassad som riksintresse.

Riksintresse för stadskärnan

Småstadsmiljö, som genom planstruktur, medeltida stenbyggnader och småskalig träbebyggelse ger en uppfattning om karaktären hos en – ekonomiskt, kyrkligt och politiskt-historiskt medeltida stad.

Uttryck för riksintresset är även:

Den regelbundna medeltida stadsplanen, klosterkyrkan och de många bevarade stenbyggnaderna och stenkällarna. Välbevarade borgargårdar från 1700 och 1800-talen.

Kontaktuppgifter

Telefon
Reception: 0589-139 48
Mobil: 0705-62 05 12
Fax: 0589-139 48

E-post
arboga.hostel@telia.com

Besöksadress
Räntmästaregatan 11
73230 ARBOGA

 

Vi har satsat på gästernas säkerhet:

Elcentral med jordfelsbrytare.

Kodlås till ytterdörr som ändras.

Rumsnycklar går ej att kopiera.

Godkänd rökvarnare och brandsläckare.

Brandlarmets ljudnivå är godkänd.

Gästrum är godkända brandceller.

Brandsäkra dörrar med stängare.

Mögelgodkänd av Anticimex.

Godkänd radonmätning.

Godkänd ventilation (OVK).

Godkänd av Miljökontoret i Arboga.